01

HanaGold

Ngôn ngữ & Công nghệ
Quy mô

35 Member/Man month

Nền tảng

Mobile App, Web